Nauczyciele
Dokumenty
KontaktNasza szkoła

      

      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bielinach wchodzi w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach. W klasach I - VI utworzono 11 oddziałów dla 208 uczniów. Ponadto przy szkole funkcjonują 2 oddziały przedszkolne  i Punkt Przedszkolny (2 oddziały).

 Uczniowie i nauczyciele korzystają z klasopracowni wyposażonych w nowoczesne pomoce audiowizualne (rzutniki multimedialne, 3 tablice interaktywne), z pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego "Orlik" z boiskiem do siatkówki i kortem tenisowym. Najmłodsze dzieci korzystają z dwóch placów zabaw.
W placówce funkcjonuje także biblioteka z czytelnią, wyposażona w bogaty księgozbiór oraz czasopisma. W szkole pracuje zespół wykwalifikowanych pedagogów,  którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, a także są instruktorami aerobiku, badmintona, gimnastyki korekcyjnej, specjalistami w dziedzinie logopedii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, arteterapii. Dzieci i rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego i logopedy.

W szkole podejmowane są różnorodne działania mające na celu wszechstronny rozwój uczniów. Prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, które wychodzą naprzeciw potrzebom uczniów i ich rodziców. Aktywnie działa szkolny zespół folklorystyczny "Małe Bielinianki”,  który przygotowuje do występów muzycznych najmłodsze dziewczynki i bierze udział w najważniejszych muzycznych wydarzeniach z naszego województwa. Ma na swoim koncie wiele sukcesów i współpracuje ze znanymi osobami z kręgu muzycznego.

W szkole realizowane były następujące projekty: „Wsparcie na starcie – polepszenie warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Bieliny”, "Bieliny przeciw przemocy", „Szkoła Współpracy”, „Szkoła w ruchu”, „Pilotażowy projekt powszechnej nauki pływania w województwie świętokrzyskim dla uczniów szkół podstawowych klas III i IV”, "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń", „Rozwijam się i uczę – indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I - III w Gminie Bieliny”.

Dla zapewnienia uczniom bezpiecznego pobytu i kształtowania zdrowego stylu życia w szkole realizowane są projekty: "Trzymaj formę", "Owoce i warzywa w szkole", "Szklanka mleka", "Zdrowo jesz, zdrowo żyjesz", "Bezpieczni w internetowej chmurze", "Grupowa profilaktyka fluorkowa dla uczniów z klas I - VI" realizowana przez pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania”,

Poprzez udział w licznych akcjach charytatywnych (Szlachetna Paczka, „Pluszowy Miś”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza) od najmłodszych lat szkoła uwrażliwia młodzież na potrzeby drugiego człowieka. Wychowuje uczniów tolerancyjnych, otwartych, ale także kreatywnych, asertywnych, zmotywowanych na osiąganie sukcesów (zajęcia z programu "Spójrz inaczej na agresję", "Bądź kumplem. Nie dokuczaj" – klasy II - V, Dzień Bezpiecznego Internetu, "Zachowaj Trzeźwy Umysł")

Niezmiernie ważna jest dla szkoły współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rodzice mają poczucie wsparcia ze strony wychowawców i nauczycieli. W ich opinii placówka podejmuje działania pomagające uczniom przezwyciężyć trudności wynikające z ich sytuacji społecznej i ekonomicznej. Tradycją szkoły stała się organizacja imprez i uroczystości o charakterze środowiskowym np. Międzynarodowy Dzień Rodziny. Od wielu lat szkoła jest inicjatorem Gminnego Konkursu „ Na drodze ku wartościom z Janem Pawłem II” dla klas IV - VI. Jest również miejscem spotkań i kultywowania tradycji. Lokalna społeczność uczestniczy w organizowanych uroczystościach okolicznościowych, takich jak: Święto Niepodległości, Święto 3 Maja, Jasełka dla osób samotnych z terenu Gminy Bieliny, Dzień Matki, Babci i Dziadka, Dzień Świętokrzyskiej Truskawki, Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny.

W 2014 roku odbyła się wojewódzka akcja profilaktyczno-edukacyjna „Kochane Pierwszaki”, skierowana do pierwszoklasistów z całego regionu, której organizatorem była nasza szkoła. Miała ona na celu zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.

W szkole organizowane są edukacyjne i profilaktyczne spotkania  z policjantem z KWRD dotyczące bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz zachowania się w różnych sytuacjach, gdzie dziecko może być narażone na niebezpieczeństwo. Odbywają się  także spotkania ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej.  Uczniowie szkoły brali udział w turnieju " Młodzież zapobiega pożarom".

Szkoła współpracuje z Urzędem Gminy Bieliny, Parafią Świętego Józefa Oblubieńca N.M.P. w Bielinach, piekarnią „Bielinianka”, Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, Centrum Kultury i Tradycji Gminy Bieliny, Niepublicznym Ośrodkiem Zdrowia w Bielinach, Biblioteką Publiczną w Bielinach, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Filharmonią Świętokrzyską, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie,  i Piekoszowie, Ośrodkiem Myśli Patriotycznej w Kielcach, Towarzystwem Przyjaciół Bielin oraz licznymi instytucjami kultury.

Szkoła realizuje podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Nauczyciele monitorują, analizują osiągnięcia uczniów oraz dokonują własnej ewaluacji i wdrażają do pracy wnioski z tych analiz. Działania, wynikające z wdrażania wniosków z analizy osiągnięć uczniów, skutkują wzrostem efektów uczenia się. Prowadzone w szkole działania służą przygotowaniu uczniów do kolejnych etapów kształcenia oraz do funkcjonowania w przyszłości na rynku pracy. Placówka rozpoznaje możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Podejmuje działania adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów. W szkole nie obserwuje się przejawów dyskryminacji wśród uczniów, ale prowadzi się działania antydyskryminacyjne o charakterze profilaktycznym. Placówka realizuje liczne działania we współpracy z instytucjami wspomagającymi dzieci i młodzież. Są one adekwatne do potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej. Nauczyciele indywidualizują proces nauczania uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów. Uczniowie i rodzice uważają, że wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom. Przeprowadza także własne badania (diagnoza wstępna, badanie osiągnięć uczniów, badanie losów absolwentów) i wykorzystuje ich wyniki. Wdrożone na podstawie wyników badań działania są monitorowane i - w razie potrzeby - modyfikowane.

   Jesteśmy szkołą, która nosi imię - wielkiego człowieka - Jana Pawła II. Dlatego też,  pogłębiamy wiedzę o jego nauczaniu, zwłaszcza dotyczącym wychowania i kształcenia młodego pokolenia.  W wyniku oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, uczeń zdobywa wiedzę, umiejętności, uczy się samodzielnej, systematycznej i efektywnej pracy,  troski o zdrowie, przyswaja uniwersalne zasady współżycia społecznego, wykształca poczucie przynależności do społeczności lokalnej i kraju.


 

 

 

GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH
           


Odwiedziny od 06.12.2007
0017291


 
 
Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce